Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Aanbiedingen

Artikel 4 – Prijzen

Artikel 5 – Consumpties en overnachtingen

Artikel 6 – Werk, wijzigingen, uitvoering, gebruik van producten

Artikel 7 – Verhuur

Artikel 8 – Verkoop

Artikel 9 – Dienstverlening

Artikel 10 – Vervoer

Artikel 11 – Oplevering

Artikel 12 – Vuurwerk

Artikel 13 – Reclame

Artikel 14 – Annulering

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Geheimhouding

Artikel 17 – Verplichting

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

Artikel 19 – Overmacht

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 21 – Algemene bepalingen

Artikel 22 – Wijziging en aanvullende voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, alsmede op alle overeenkomsten tussen BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS aan

de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, waar de uitvoering waarvan derden dienen te betrokken.
d. Afwijking van de Algemene Voorwaarden van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts alleen voor zover niet in strijd met de Algemene Voorwaarden van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. g. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze Algemene Voorwaarden, binden BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS niet dan nadat en voor zover deze door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke in verband zouden kunnen houden met deze algemene voorwaarden, binden ons niet dan nadat en voor zover deze door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder „Opdrachtgever‟ verstaan; een natuurlijk- of rechtspersoon, die eventueel handelt in uitoefening van een bedrijf of een beroep. Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, stichtingen, instellingen etc.
 2. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder,besteller of koper.
 3. Onder werk wordt verstaan, de overeengekomen werkzaamheden, diensten, levering van materialen, het ontwikkelen, en/of realiseren van producten/projecten/ontwerpen, overeengekomen dus opdrachtgever en BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.
 4. Onder partijen wordt verstaan: de opdrachtgever en BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS kan een offerte / aanbieding intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet schriftelijk heeft aanvaard. De geldigheidsduur van de offerte staat op de betreffende offerte vermeld.
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging zijdens BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS van de order of opdracht van de opdrachtgever dan wel door afgifte door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS van een factuur terzake.
 3. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is gerechtigd haar werk c.q. haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via technisch middel zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
 5. Met de hand aangebrachte wijzigingen door de opdrachtgever maken offertes en overeenkomsten ongeldig.
 6. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 7. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.
 8. Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS indien en nadat BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Elke prijsopgave van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is vrijblijvend.
 2. Alle prijsopgaven van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. c. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren werk. De prijzen zijn gebaseerd op levering inclusief transport indien BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS voor transport zal zorgdragen. d. Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van de opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS. De opdrachtgever zal de meerdere kosten terzake dragen.
 3. Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin de opdrachtgever goederen en/of diensten heeft gekocht.
 4. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is gerechtigd te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

 

Artikel 5 – CONSUMPTIES/ OVERNACHTINGEN

 1. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, is de opdrachtgever verplicht de werknemer(s) van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS kosteloos te voorzien van minimaal 1 niet-alcoholische consumptie per half uur per persoon.
 2. Indien de werkzaamheden langer dan 5 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS om de 5 uur kosteloos te voorzien van een compleet; ontbijt, lunch, warme maaltijd, of nachtlunch.
 3. Indien tijdens de uitvoering – op andere locaties dan het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS – de werknemer(s) van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS in verband met reeds gemaakte werkuren of dat de uitvoering meer dan 1 dag betreft, waarbij de werknemers van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS niet in staat zijn om thuis te overnachten, is de opdrachtgever verplicht voor deze werknemer(s) van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS overnachting inclusief ontbijt te regelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen niet worden voorgeschoten door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.
 4. Indien door andere omstandigheden het niet mogelijk is om in de besproken periode werkzaamheden te verrichten en de werknemer(s) van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS niet in staat zijn deze op een andere locatie dan het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS door te brengen zal dit ook worden betaald door opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Werk, wijzigingen, uitvoering, gebruik van producten

 1. Het werk omvat datgene dat tussen BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
 3. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt en als minderwerk wanneer daar een lagere prijs uit volgt. Wijzigingen in aangenomen werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.
 4. Wijzigingen tijdens uitvoering van werkzaamheden op een andere locatie dan het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, wordt ten allen tijde als meerwerk gezien en berekend, tenzij anders is overeengekomen. e. De opdrachtgever is verplicht BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS in staat te stellen het overeengekomen werk ongestoord en continue uit te voeren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt.
 5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS behoren doch wel noodzakelijk zijn voor werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, daarvan geen vertraging ondervindt.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tijdens uitvoering van werkzaamheden op locatie anders dan het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, vallen deze derden onder noemer werknemer(s) van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.

 

Artikel 7 – Verhuur

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat de verhuur van licht- en/of geluidssystemen en/of pyrotechnische systemen en/of effect apparatuur dan draagt BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS er zorg voor dat het gehuurde in goede staat verkeert en in beginsel geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd.
 2. Het gestelde onder het vorige lid houdt niet in dat BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS garandeert dat de gewenste effecten worden gerealiseerd.
 3. De opdrachtgever verklaart door het tekenen voor ontvangst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Indien hij gebreken constateert stelt hij BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS hiervan onmiddellijk in kennis.
 4. Indien niet anders is overeengekomen, haalt de opdrachtgever op eigen kosten de apparatuur op het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS of op een nader overeengekomen plaats op en brengt de apparatuur weer na de duur van huur aldaar terug.
 5. Indien overeengekomen is dat BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS de apparatuur aflevert op de plaats van gebruik en /of dat zij de op- en afbouw van de systemen zal verzorgen, brengt zij kosten voor transport en/of voor op- en afbouw tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven in rekening.
 6. In geval technisch personeel aanwezig is, kan BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS de opdrachtgever telefonisch ondersteuning verlenen ter zake van het gebruik van het gehuurde. Voor schade als gevolg van telefonisch gegeven ondersteuning is BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Indien BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zulks noodzakelijk acht, of dit door de opdrachtgever wordt gewenst, kan BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS ter plekke technische ondersteuning verstrekken. Hiervoor berekent BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS kosten voor vervoer en verleende diensten tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven.
 7. De opdrachtgever is gehouden voor het gehuurde als een goede huurder zorg te dragen. Hij zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming van de gehuurde zaken. Het is de opdrachtgever in ieder geval verboden het gehuurde zwaarder te belasten, zowel wat betreft gewicht als spanning en geluid, dan is toegestaan. Het is niet toegestaan de zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verhuurd.
 8. Het is de opdrachtgever verboden het gehuurde door te verhuren of het gehuurde in bruikleen of anderszins aan derden af te staan.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gehuurde systemen in dezelfde staat, derhalve onbeschadigd en goed functionerend, terug worden bezorgd op het adres van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS dan wel een nader overeengekomen plaats. Inlevering van gehuurde zaken dient te geschieden voor 12.00 uur op de dag na de overeengekomen termijn van verhuur. Worden de zaken later dan dit tijdstip ingeleverd dan is BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS gerechtigd een boete in rekening te brengen ter grootte van een bedrag gelijk aan tweemaal een dag extra verhuurkosten en wel voor iedere dag dat het gehuurde te laat is terug bezorgd, één en ander onverminderd het recht van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS de gehele door haar geleden schade als gevolg van te late terugbezorging op de opdrachtgever te verhalen.
 10. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS heeft het recht een waarborgsom te verlangen van maximaal ter grootte van een bedrag gelijk aan de waarde van de gehuurde zaken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS wordt de waarborgsom aan het einde van het huurtermijn niet verrekend met het verschuldigde huurbedrag. Op de waarborgsom zal in mindering strekken het bedrag van de door de opdrachtgever aan het gehuurde toegebrachte en door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS begrootte schade alsmede de door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS geleden schade als gevolg van te late terugbezorging en/of boete als bedoeld in het voorgaande lid. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zal uiterlijk acht dagen na terugbezorging van gehuurde zaken de waarborgsom onder aftrek van hoofde van dit en het voorgaande lid is verschuldigd, terugbetalen op een door de opdrachtgever aangegeven wijze.
 11. Ingeval het gehuurde geheel of gedeeltelijk tenietgaat door toedoen of onzorgvuldigheid van de opdrachtgever, zal uit hoofde van de verloren gegane zaken de vervangingswaarde tegen nieuwprijs door de opdrachtgever verschuldigd zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS geleden schade.

 

Artikel 8 – Verkoop

 1. Ter zake van de verkoop van geluids, licht, effect en/of pyrotechnische apparatuur geldt een garantie van zes maanden voor constructiefouten, bij normaal gebruik van deze zaken. De garantie houdt in dat gebreken aan zaken die binnen de hiervoor gestelde termijn aan BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zijn gemeld, kosteloos zullen worden hersteld, dan wel zullen worden vervangen door dezelfde of vergelijkbare zaken.
 2. Geen garantie wordt gegeven op glaswerk of op pyrotechnische producten. Lampen, lenzen en spiegels worden mede verstaan onder glaswerk.
 3. Indien blijkt dat gebreken niet op afdoende wijze kunnen worden hersteld en geen vergelijkbaar vervangende zaken kunnen worden geleverd tegen dezelfde kosten, dan heeft BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS het recht zich te beroepen op ontbinding van de overeenkomst onder de verplichting de koopprijs terug te betalen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Dienstverlening

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat één of meerdere van de volgende diensten:

– Het ontwerpen en uitvoeren van effect- water- vuurwerk- geluid en lichtshows;

– Het installeren en bedienen van apparatuur;

– Het afsteken van vuurwerk;

dan zal BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zich ervoor inspannen dat effect te verkrijgen dat door de opdrachtgever gewenst wordt en in beginsel technisch mogelijk is. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS garandeert niet dat het gewenste effect ook daadwerkelijk wordt bereikt.

 1. Indien het gewenste effect niet of niet geheel wordt bereikt, blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 10 – Vervoer

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever zijn verstrekt, door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS naar eigen inzicht bepaald zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
 2. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten hiervan te zullen dragen.

 

Artikel 11 – Oplevering

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat de verkoop en levering van zaken, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van inlichtingen, noodzakelijk voor de oplevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van zaken, waaronder begrepen materialen en installaties, plaats af bedrijf, magazijn of ander opslagplaats van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS ongeacht of de levering plaatsvindt aan de opdrachtgever of aan een – al dan niet door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS aangewezen – vervoerder. Kosten van eventueel transport zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Alle goederen, ook bij verhuur of verzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval een vervoerder van de zending zich op het standpunt steelt, dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt.
 4. Oplevering van het werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het uitgevoerde werk door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS aan de opdrachtgever feitelijk ter beschikking is gesteld of dit door de opdrachtgever in gebruik is genomen.
 5. Indien het te leveren werk bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd. Levering van het werk vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening met als ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever.
 6. Vanaf transport zijn zaken geheel voor risico van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever dient de geleverde zaken alsmede (het) daarmee te vervaardigen of vervaardigde werk (en) mede ten behoeve van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS deugdelijk te verzekeren, met uitzondering van het bepaalde onder artikel 10.d.
 8. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het monteren en/of te leveren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS dient te worden verricht, één en ander overeenkomstig de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst. De uitvoering komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 9. De opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS worden verricht zonder dat BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt.
 10. Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien de opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS heeft ontvangen. Indien de opdrachtgever zaken retour zendt zonder daartoe een schriftelijke acceptatie te hebben ontvangen een deze retour gezonden zaken namens BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS worden aangenomen, worden deze zaken eerst aanvaard geacht nadat de opdrachtgever de hiervoor bedoelde schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten en risico van retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten schuld van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Bij niet(-tijdige) levering dient BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden. Overschrijden van levertijden geeft geen recht op annulering van de opdracht, op verandering van betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling.
 13. Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties, en verkeersomstandigheden, alsmede weersomstandigheden, berust geheel bij de opdrachtgever. In geval als gevolg van meteorologische omstandigheden bepaalde diensten – zoals het afsteken van vuurwerk – niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kon worden verricht, berust het risico daarvoor bij de opdrachtgever. Of er in specifieke omstandigheden van dergelijke omstandigheden sprake is, is in redelijkheid ter beoordeling van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.

 

Artikel 12 – Vuurwerk

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat het afsteken van vuurwerk dan doet BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS dit niet zonder in het bezit te zijn van een in het voorkomende geval wettelijk verplichte vergunning(en) (welke door opdrachtgever geregeld worden).
 2. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS verplicht zich te voldoen aan alle in de vergunning genoemde voorschriften. De kosten die hier eventueel aan verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten wordt mede verstaan de kosten voor het afzetten van terrein en die voor de aanwezigheid van een brandwacht.
 3. De dienstverlening ter zake het afsteken van vuurwerk, zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Indien schade ontstaat bij de opdrachtgever of derden, als gevolg van een handeling van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS en zij uit dien hoofde rechtens aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid neergelegd bij de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever zal BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS vrijwaren voor iedere schadeclaim ingesteld door derden en voortvloeiende uit een voor de opdrachtgever uitgevoerde effectshow en/of het in opdracht van de opdrachtgever afsteken van vuurwerk, behoudens opzet of grove roekeloosheid zijdens BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS. Onder de vrijwaring zijn alle door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS te maken juridische kosten mede begrepen.

 

Artikel 13 – Reclame

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na levering c.q. oplevering BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS schriftelijk wijst op beschadigingen of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 2. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 3. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten.
 4. Indien reclame naar het oordeel van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS juist is zal BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde zaken hetzij tot de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is niet tot een aanvullende schadevergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

 

Artikel 14– Annulering

 1. Annulering is slechts mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de datum voor levering, c.q. dienstverlening tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  b. Bij annulering overeenkomstig het bovenvermelde lid kan BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONSde dan werkelijk gemaakte kosten en besteedde tijd in rekening brengen. Hieronder wordt mede verstaan de kosten voor het opstellen van de offerte en het ontwerp van plannen voor vuurwerkshows.
  c. Bij annulering binnen een week, lees 5 werkdagen, wordt als bij artikel 14 – b genoemde kosten in rekening gebracht met een minimum van 50% van het gehele offerte/afgesproken bedrag.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt het volledige bedrag gefactureerd.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS aangegeven valutadag is bepalend en wordt als de dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever. c. Bij overschrijding van de in artikel 15.a bepaalde betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever deswege wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. d. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €750,-.
 3. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 4. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS.
 5. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever aan derden over te dragen.
 6. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS heeft het recht uitvoering van werk te onderbreken, indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De opdrachtgever vrijwaart BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS op vergoeding van schade, kosten en renten.
 7. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken en werken afkomstig van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS kunnen worden uitgeoefend, berusten bij BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS. Alle door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS te leveren of geleverde zaken en/of werken, waaronder (ontwerp)tekeningen, berekeningen, modellen, detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opname, litho‟s en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, zijn en blijven eigendom van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder begrepen kopieën, aan derden ter hand te stellen of te tonen.
 3. Alle door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS afgegeven zaken en/of bescheiden zoals hierboven omschreven, zullen op eerste vordering van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS binnen 14 dagen dienen te worden teruggegeven.
 4. Indien BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin van het woord) van derden worden aangetast. De opdrachtgever vrijwaart BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS voor aanspraken van derden ter zake.
 5. Na (op)levering door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS verkrijgt de opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik van het door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk. Het recht tot gebruik van de opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de geleverde en/of gehuurde zaken.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestaties, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. een krachtens het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht); b. gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het betreft een leidinggevende en er daarbij sprake is van opzet of grove schuld; c. gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n); d. schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten etc.
 2. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaardt BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 3. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.
 4. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is, indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, aansprakelijkheid van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van het laagste bedrag van een der navolgende bedragen: – of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of werk – het bedrag dat uit hoofde van de door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS gesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ter zake van de geleden schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 5. De rechtsvordering tot schadevergoeding of het herstel van de opdrachtgever jegens BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat de opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op en partij rustende verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van die partij komen. Onder overmacht aan de zijde van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS zullen mede begrepen zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS of haar leverancier en elke andere van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS kan worden verlangd.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, alsmede op de uitvoering daarvan door BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS bevoegde rechter.
 3. Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS´s recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

 

Artikel 21 – Algemene bepalingen

 1. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.
 2. Onderlinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 3. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen.
 4. De kopjes van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 22 – Wijziging en aanvullende voorwaarden

 1. BACKSTAGE FX, CREW & PRODUCTIONS heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.